2018. július 23., hétfő
Lenke névnap

Pingpongasztalhoz csábították a kulcsos gyerekeket

Lezárult az Alkohol-Drogsegély Ambulancia Veszprém, a jövő biztonsága című, elsősorban – de nem kizárólag - a fiatalokat megcélzó projektje.

A 9,2 millió forintos költségvetésű projekt – amelyet a nagyságrendileg félmillió forintos önerőt leszámítva a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által kiírt pályázatból finanszíroztak – több, egymástól eltérő, ám célját tekintve mégis kapcsolódó komponensből állt össze. A projekt megvalósításában civil szervezetek (köztük polgárőr egyesületek), üzleti vállalkozások, az önkormányzat és a rendőrség fogtak össze, a legfőbb együttműködő partner a Veszprémi Rendőrkapitányság volt.

A pályázatról dr. Virányi Anikó Judit, az egyesület elnöke számolt be. Mellette Némedi Lajos alpolgármesterA pályázatról dr. Virányi Anikó Judit, az egyesület elnöke számolt be. Mellette Némedi Lajos alpolgármester

A városi biztonság erősítését célzó kezdeményezés már eleve erős pozícióból indulhatott: Veszprémben csökkenő tendenciát mutatnak a bűnesetek, olyannyira, hogy ez év első nyolc hónapjában 16 százalékkal kevesebb bűncselekményt regisztráltak, mint tavaly ugyanekkor – ezt dr. Ipsits Csaba városi rendőrkapitánytól tudjuk.

A biztonság növelése érdekében július 24-én Vagyonvédelmi Centrum nyílt Veszprémben, ahol korszerű, az átlagemberek számára is elérhető árú lakásvédelmi eszközöket állítottak ki, mutattak be. Az ilyen vagyonvédelmi eszközök közé tartoznak nemcsak az ablakzárak, többpontos biztonsági zárak vagy a riasztóberendezések, hanem például az a mozgásérzékelővel ellátott kamera is, ami kis méretének köszönhetően feltűnésmentesen elhelyezhető, így észrevétlenül rögzíti a behatolókat.

Lakásvédelmi eszközöket mutatott be a Vagyonvédelmi CentrumLakásvédelmi eszközöket mutatott be a Vagyonvédelmi Centrum

A szórakozóhelyek biztonságának növelése érdekében három veszprémi iskolát (Jendrassik-Venesz, Ipari, Táncsics) kerestek fel az Alkohol-Drogsegély Ambulancia munkatársai és partnereik, akik felmérték a tanulók ismereteit a biztonságos szórakozással kapcsolatban. A válaszokból kiderült, hogy Veszprémben a legnagyobb veszélyt nem a kábítószerek, hanem az alkoholfogyasztás jelenti a fiatalok számára. Kiderült, hogy – a csökkenő bűncselekményszám mellett – a garázdaságok, testi sértések egyre inkább a szórakozóhelyek környezetében történnek.

De az iskolásokat másképp is bevonták a prevenciós programba. Négy intézményben (Táncsics, Vetési, Padányi, Deák) hétalkalmas interaktív foglalkozás-sorozat valósult meg, a diákokat tájékoztatták a pszichoaktív szerek veszélyeiről, az áldozattá válás elkerüléséről, az önvédelemről, de megismerhették a katasztrófavédelem és a kutató mentők munkáját is. Három másik iskola (Simonyi, Cholnoky, Báthory) negyedikesei pedig az Erdőváros meséi című könyveken keresztül vettek részt az érzékenyítésben. A gyerekek könnyen azonosulnak a mesék témáival, ezáltal hatékonyabban tudják megoldani a konfliktusaikat, a történetek viselkedési mintákat nyújtanak számukra. A tapasztalatok szerint a kisdiákok nagy érdeklődést mutattak, a foglalkozások során felszínre kerültek a mindennapos problémák.

Szintén Zsuzsanna szociális munkás szerint a gyerekek nyitottan fogadták a kezdeményezéseketSzintén Zsuzsanna szociális munkás szerint a gyerekek nyitottan fogadták a kezdeményezéseket

A projekt egyik legizgalmasabb eleme a Holdsugár program volt, aminek alapötlete a '80-as években született az amerikai Maryland-ben, ahol egy szociális munkás kosárlabdázni hívta az utcán csellengő „kulcsos gyerekeket”. A program sikerét jelzi, hogy két éven belül az egész Egyesült Államokban elterjedt a módszer, amit 1990-ben dr. Faragó Sándor a pingpongra átfogalmazva Magyarországon is meghonosított.

A 2008-ban elhunyt „pingpong doktor”, Faragó Sándor korábban így beszélt a kezdetekről: „A saját ping­pong­asz­ta­lo­mat elhoz­tam szent­end­rei laká­som­ból, s az óbudai ren­delőbe vit­tem azzal a cél­lal, hogy hét­vé­gen­ként éjsza­kai meccse­ket szer­ve­zek az utcán lődörgő fia­ta­lok­nak. Körül­be­lül hat hónap kel­let ahhoz, hogy besze­rez­zem a szük­sé­ges enge­dé­lye­ket, és az aka­dá­lyok leküz­dése után a Vörös­vári úti gyer­mek­ren­delő váró­já­ban pén­tek és szom­bat éjje­len­ként végre fel­gyul­lad­tak a fények, elkezdőd­he­tett a játék. Elő­ször csak néhány lel­kes kol­lé­gám­mal együtt ütöt­tük a lab­dát, ám hama­ro­san egyre több fia­tal is tisz­te­le­tét tette a terem­ben. Megit­tak néhány üdítőt, meg­et­tek néhány szend­vi­cset, majd később a szem­lélődők­ből játé­kossá vál­tak. Egy hónap­pal később már huszonöt-harminc fia­tal ping­pon­go­zott rend­sze­re­sen éjsza­kán­ként a ren­delő­ben. A gye­re­kek köré­ben egyre nép­szerűbb lett az “esti prog­ram”, s a szülők is meg­nyu­god­hat­tak, hogy a cse­me­ték nem az utcán kóbo­rol­tak. Ebben az idő­szak­ban akasz­totta rám az egyik újság­író a “Ping­pong doki” bece­ne­vet, ame­lyet azóta is büsz­kén vise­lek. A ren­dez­vé­nyek sike­rén fel­buz­dulva elin­dult egy nép­szerű­sí­tési program.”

Az Alkohol-Drogsegély Ambulancia célja 2017 nyarán Veszprémben az volt, hogy a lakótelepeken csellengő fiatalok kulturált környezetben, hasznosan tölthessék a szabadidejüket – káros szenvedélyektől mentesen. A program a Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat klubhelyiségében, a Damjanich utcában indult. Itt rendszeresen, esténként is nyitva tartottak, ingyenes sportjellegű elfoglaltságot biztosítottak a fiataloknak, és versenyeket is szerveztek számukra: csocsóban, pingpongban, plakát- illetve logótervezésben mérhették össze ügyességüket és kreativitásukat.

A programban szociális munkások, szociálpedagógus, pszichológus, bűnmegelőzési tanácsadó foglalkozott a gyerekekkel.