2018. május 27., vasárnap
Hella névnap

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony:
A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az áthelyezés esetét kivéve 3 hónap próbaidő kikötésével. A közalkalmazott által betöltendő, kinevezés szerinti munkakör az iskolai végzettség a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: SZCSM rendelet) 3. számú melléklet 6.2. pontja alapján kerül meghatározásra. Magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A vezetői megbízás időtartama: 2018. május 1-jétől 2023. április 30-ig.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 8200 Veszprém, Gábor Áron utca 2/A.

Az intézmény tevékenységi köre:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/F. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak alapján nappali ellátás „a harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak – ide nem értve az idős személyeket – napközbeni étkeztetését”.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok:
1. Az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott feladatok ellátása. A fenntartó felügyelete és ellenőrzése mellett önállóan vezeti és képviseli a költségvetési szervet. Ellátja az alapító okirat szerinti tevékenységeket, felel az intézmény által használt önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért és hasznosításáért, valamint a költségvetési szervben folyó szakmai munkáért.
2. Az intézmény munkavállalói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat.
3. Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása:
felelős az önállóan működő intézmény gazdálkodásáért,
tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági működésének valamennyi területét,
ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat.

Az állás betöltéséhez szükséges feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség
 • az SZCSM rendelet 3. sz. mellékletének 6.2. pontjában előírt felsőfokú szakirányú szakképzettség,
 • legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a szociális ellátás vagy gyermekjóléti ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • szociális szakvizsga,
 • egészségügyi alkalmasság,
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • legalább 5 éves vezetői gyakorlat,
 • a szociális vagy gyermekjóléti alapszolgáltatások, szakellátások terén szerzett tapasztalat.

Illetmény és egyéb juttatások:
A Kjt. valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet alapján.

A pályázathoz csatolandó iratok:

 • motivációs levél,
 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i),
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • foglalkozás-egészségügyi orvosi igazolás a pályázó egészségügyi alkalmasságáról,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezése és/vagy vezetői megbízása esetén vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésén a zárt ülésen történő tárgyalást kéri-e vagy sem

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 23.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, „Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye” megjelöléssel Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) részére kell benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad:
Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Közjóléti Irodája: 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Telefon: 88/549-235.

A pályázat elbírálásának módja:
A pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül bizottság hallgatja meg, majd a Közgyűlés dönt a pályázati határidő lejártát követő első ülésén a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról.

Az álláshely a pályázat elbírálását követően, legkorábban 2018. május 1-jétől tölthető be.