2018. június 21., csütörtök
Alajos névnap

ÓVODAI BEÍRATÁS

Veszprém Megyei Jogú Önkormányzat Közgyűlése értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a harmadik életévét 2018. augusztus 31.-ig betölti, hogy a fenntartásában működő óvodákban:

1. A 2018/2019-es nevelési évre az óvodai beíratás időpontja

2018. május 2-án és 3-án (szerda, csütörtök) 800-1700 óra

2. A beíratás helye:

Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda Veszprém, Haszkovó u. 23.
Hársfa Tagóvoda Veszprém, Jutasi u. 9.

Veszprémi Csillag Úti Körzeti Óvoda Veszprém, Csillag u. 24.
Cholnoky J. ltp-i Tagóvoda Veszprém, Lóczy L. u. 26.

Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda Veszprém, Egry u. 55.
Nárcisz Tagóvoda Veszprém, Csikász I. u. 13.

Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda 8412 Gyulafirátót Kastélykert u. 6.
Ficánka Tagóvoda 8411 Kádárta, Kenderföld u. 47.

Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda Veszprém, Jutasi u. 79/I.
Erdei Tagóvoda Veszprém, Jutasi u. 79/II.
Kuckó Tagóvoda Veszprém, Jutasi u. 79/II.

Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda Veszprém, Avar u. 7/A.
Csillagvár Waldorf Tagóvoda Veszprém, Szent I. u. 12.

3. Az óvoda felvételi körzete: Veszprém Megyei Jogú Város honlapján és a VMJV Polgármesteri Hivatal Közjóléti Irodáján megtekinthető.

4. Felvehető gyermekek: Elsősorban a körzetben lakóhellyel rendelkező gyermekek, valamint a körzetben dolgozó szülők gyermekei kerülnek felvételre. Szabad kapacitás esetén más körzetből is vehető fel gyermek.
Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).

Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.
Amennyiben ez nem teljesül, vagy azok ellenére bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.

5. A német nemzetiségi nevelést biztosító óvoda: Egry Úti Körzeti Óvoda

Ellátási területe: Veszprém város közigazgatási területe

6. A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
  • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • a gyermek nevére kiállított TAJ kártya,
  • a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

7. A Hirdetmény melléklete tartalmazza az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását biztosító, VMJV Önkormányzata fenntartásában működő óvodákat.

8. Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2018. május 24-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.

9. A szülő a döntés kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Veszprém Megyei Jogú Város jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

10. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

11. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján „az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.”