2019. február 23., szombat
Alfréd névnap

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS intézményvezető (magasabb vezető) beosztás

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a Kjt. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága közgyűlési átruházott hatáskörében eljárva pályázatot hirdet a Veszprémi Csillag Úti Körzeti Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony:
A közalkalmazott által betöltendő, kinevezés szerinti munkakör óvodapedagógus.

A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 2019. augusztus 16-tól 2024. augusztus 15-ig szól.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 8200 Veszprém, Csillag utca 24.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok:
1. Az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott feladatok ellátása. A fenntartó felügyelete és ellenőrzése mellett önállóan vezeti és képviseli a költségvetési szervet. Ellátja az alapító okirat szerinti tevékenységeket, felel az intézmény által használt önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért és hasznosításáért, valamint a költségvetési szervben folyó szakmai munkáért.
2. Az intézmény munkavállalói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat.
3. Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása:
• felelős az önállóan működő intézmény gazdálkodásáért,
• tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági működésének valamennyi területét,
• ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat.

Az állás betöltéséhez szükséges feltételek:
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet, továbbá, hogy a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
• cselekvőképesség,
• óvodapedagógus végzettség,
• pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
• legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
• a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
• egészségügyi alkalmasság,
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

Illetmény és egyéb juttatások:
A Köznev. tv., valamint a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet alapján.

A pályázathoz csatolandó iratok:
• motivációs levél,
• fényképes szakmai önéletrajz,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) hiteles másolata(i),
• szakmai gyakorlat igazolása,
• foglalkozás-egészségügyi orvosi igazolás a pályázó egészségügyi alkalmasságáról,
• az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezése és/vagy vezetői megbízása esetén a Kjt. 41. § (2) bekezdése és az Nkt. 67. § (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn vagy azt megszünteti,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a közgyűlésen a zárt ülésen történő tárgyalást kéri vagy sem,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezése és/vagy vezetői megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai programja Veszprém város honlapján megjelentetésre kerülhet-e vagy sem (a nyilatkozat letölthető a www.veszprem.hu honlap Közérdekű adatok/Intézményvezetői pályázatok menüből).

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 4.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot 1 eredeti és 2 másolati példányban, zárt borítékban, „Veszprémi Csillag Úti Körzeti Óvoda intézményvezetői pályázat” megjelöléssel Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) részére kell benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad:
Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Közjóléti Irodája: 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Telefon: 88/549-235.

A pályázat elbírálásának módja és határideje:
A pályázót a Köznev. tv. 83. § (4) bekezdésében nevesített közösségek és szervezetek véleményének beérkezését követően a Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság hallgatja meg, majd a képviselő-testület dönt a véleményezési határidő lejártát követő első ülésén a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról.

Az álláshely a pályázat elbírálását követően, legkorábban 2019. augusztus 16-tól tölthető be.