Ugrás a kezdőoldalra Ugrás a tartalomhoz Ugrás a menüre
2024. július 18. Frigyes
Veszprém
30°C
2024. július 18. Frigyes
Veszprém
30°C

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A fogászati alapellátás nagy értékű tárgyi eszköz beszerzésének 2024. évi támogatására

2024. május 7. 11:28

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Közjóléti Bizottsága (a továbbiakban: Közjóléti Bizottság) – a város színvonalas fogászati alapellátása érdekében – nyílt pályázatot hirdet az egészségügyi alapellátás fogászati körzeteihez tartozó, a szakmai minimumfeltételeknek megfelelő, nagy értékű tárgyi eszköz fogorvos általi beszerzésének támogatására.
A Közjóléti Bizottság a vissza nem térítendő támogatást a 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II.29.) számú önkormányzati rendeletben foglalt fogorvosi körzetek részére elkülönített pályázati alap terhére adja.

A támogatás összege, mértéke:

A felosztható keret összege: 4.000.000,- Ft (azaz négymillió forint)
   (vissza nem térítendő önkormányzati támogatás).

A támogatás mértéke: a bekerülési összeg maximum 70 %-a
    (A támogatást csak önerő kiegészítésére lehet igénybe venni, 30%-os saját forrás megléte szükséges.)

Az elnyert támogatás lehívható: 2024. december 31.

A támogatás egy pályázatra vonatkozóan évi maximum 1.000.000,- Ft összeg lehet és egy alapellátási körzetre vonatkozóan csak egy pályázat nyújtható be egy pályázó részéről. A 2024. évi támogatás az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendeletben előírt gép-, műszer-, eszköz 2024-ben történt vagy történő beszerzésére igényelhető. 

A támogatás nem igényelhető működtetési kiadásokra.

Pályázat benyújtására jogosult:

A város fogászati alapellátásában résztvevő, az Önkormányzattal kötött hatályos feladat-ellátási szerződéssel és NEAK finanszírozási szerződéssel rendelkező fogorvos, akinek (illetve az általa a feladat-ellátási szerződésben megnevezett egészségügyi szolgáltatónak) érvényes működési engedélye van.

Nem pályázhatnak, azok a személyek és szervezetek, amelyeknek:
    • az önkormányzattal szemben tartozásuk van, 
    • köztartozásuk van [járulék-, illeték- vagy vámtartozás]

A pályázat benyújtásának módja, helye és ideje:

A pályázatot kizárólag a pályázati űrlap kitöltésével, a pályázati felhívásban meghatározott mellékletek csatolásával 1 példányban kell benyújtani. Az űrlap kitöltése történhet nyomtatott formában, géppel vagy kézzel írottan. 

Az űrlap nélkül beküldött vagy űrlappal, de formai hibásan beérkezett pályázatok értékelés nélkül elutasításra kerülnek. Hiánypótlási lehetőség nincs.

A pályázathoz csatolandó mellékletek:

Kérjük, az alábbi dokumentumok mindegyikét mellékeljék egy példányban az űrlaphoz:
        1. A saját forrás igazolása
(8 napnál nem régebbi pénzintézeti igazolás az egészségügyi szolgáltató által önrészként vállalt pénzösszeg rendelkezésre állásáról, illetve már beszerzett eszköz esetén az egészségügyi szolgáltató nevére kiállított számla önerőnek megfelelő kiegyenlítéséről);
        2. az egészségügyi szolgáltató nevére kiállított számla, megrendelés vagy árajánlat a pályázat tárgyát képező gép, eszköz berendezés beszerzésére vonatkozóan;
        3. a pályázati űrlap VII. pontja szerinti Nyilatkozat.
Pályázati űrlap és a kötelező mellékletek beszerezhetők a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közjóléti Iroda 13. szobájában, valamint letölthetők a www.veszprem.hu honlapról.
(http://veszprem.hu/hirdetmenyek/palyazat/)

A pályázatot lezárt borítékban, ajánlott postai küldeményként vagy személyesen az átvételt igazoltatva, illetve elektronikusan lehet benyújtani.
Valamennyi benyújtott pályázat iktatásra és archiválásra kerül. A pályázókkal kapcsolatos információkat a pályázat kiírója közérdekű adatnak tekinti, azokat a jogszabály által előírt módon nyilvánosságra hozza.

A pályázat benyújtása postai küldeményként vagy személyesen:

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Közjóléti Iroda
8200 Veszprém, Óváros tér 9/B.

A borítékra kérjük ráírni: ”PÁLYÁZAT – Fogászati alapellátás támogatása 2024.”

A pályázat benyújtása elektronikusan:

Hivatali kapun keresztül Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata nevére
(rövid név: VESZPREM, KRID azonosító: 203273755)

A pályázatok benyújtásának határideje: 2024. május 16.
(A postabélyegzőn olvasható dátum: 2024. május 16.)

A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást nyújtó személyek:

Lehoczki Monika irodavezető
Telefon: +36 30/496-0390
E-mail: lehoczki.monika@gov.veszprem.hu

Szabó-Fülöp Viktória egészségügyi referens
Telefon: +36 20/213-2894
E-mail: fulop.viktoria@gov.veszprem.hu

A pályázatok elbírálása:

A pályázati alap felosztásáról a véleményező bizottság javaslata alapján Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) dönt.
A véleményező bizottság a pályázatokat 2024. május 31-ig értékeli és a Bizottság 2024. június havi ülése elé terjeszti.

A pályázati döntéseket a Bizottság nem indokolja, illetve nem fogad el azokkal kapcsolatos panaszt. Jogorvoslati lehetőség nincs.

A pályázat eredményéről – a döntést követő 15 napon belül – a pályázók írásban értesítést kapnak. Amennyiben a pályázó támogatásban részesülhet, a döntéssel egyidejűleg tájékoztatást kap a támogatási szerződés megkötésének tervezett időpontjáról. 

A pályázati támogatás igénybevétele:

A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést köt.

A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a nyertes pályázó de minimis nyilatkozatot tegyen a 2022-ben, a 2023-ban és 2024-ben a pályázó részére bármely forrásból csekély összegű támogatás jogcímén odaítélt támogatás forintban kifejezett támogatástartalmáról, amennyiben a pályázó jelen pályázati felhívás alapján csekély összegű támogatás elnyerésére nyújtja be pályázatát.

Az egyéb tevékenységet folytató vállalkozások támogatása az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2023. december 13-ai (EU) 2023/2831 bizottsági rendeletben (a továbbiakban: (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet) meghatározott de minimis támogatásnak minősülő állami támogatás. 

Amennyiben a nyertes pályázó a nyilatkozatot a szerződéskötés időpontjáig nem teszi meg, a támogatási szerződést nem lehet megkötni és a támogatás összegét nem lehet lehívni.
A pályázati kiírás és a támogatási szerződés ellentmondása esetén a támogatási szerződés rendelkezései az irányadók.

A támogatási szerződés megkötését követően a támogatás kedvezményezettjének neve és a támogatás összege Veszprém Megyei Jogú Város hivatalos internetes honlapján közzétételre kerül, továbbá a támogatásra vonatkozó adatok az Országos Támogatás-ellenőrző Rendszerben feltöltésre kerülnek.

A pályázati támogatás felhasználásának, elszámolásának, ellenőrzésének rendje

A támogatás vissza nem térítendő támogatás.

A támogatott szervezet a támogatás és a saját forrás felhasználásáról – a gazdálkodásukra vonatkozó szabályok szerint – pénzügyi elszámolást köteles a támogatási szerződésben megjelölt határidőben és módon, az átvételt igazoltatva személyesen, vagy ajánlott postai küldeményként – Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának címezve – benyújtani.

A támogatott szervezet köteles a támogatás felhasználásának, felhasználás megvalósulásának ellenőrzését a Támogató és minden olyan szervezet és hatóság részére biztosítani, amelyeket erre jogszabály jogosít, illetve kötelez.

A támogatott köteles az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást és segítséget megadni, a kért dokumentumokat rendelkezésre bocsátani, a helyszíni ellenőrzést lehetővé tenni.

Veszprém, 2024. április 16.        

vehir.hu

A következő oldal tartalma a kiskorúakra káros lehet.

Ha korlátozná a korhatáros tartalmak elérését gépén, használjon szűrőprogramot!

Az oldal tartalma az Mttv. által rögzített besorolás szerint V. vagy VI. kategóriába tartozik.