2018. május 20., vasárnap
Bernát, Felícia névnap

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS intézményvezető (magasabb vezető) beosztás

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Köznev. tv.), a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a Kjt. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága közgyűlési átruházott hatáskörében eljárva pályázatot hirdet a Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony:
A közalkalmazott által betöltendő, kinevezés szerinti munkakör óvodapedagógus.

A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 2018. május 1-től 2023. augusztus 15-ig szól [az időtartam meghatározása a 2011. évi CXC. törvény 68. § (4) bekezdése alapján történt].

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: 8200 Veszprém, Haszkovó u. 23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok:
1. Az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott feladatok ellátása. A fenntartó felügyelete és ellenőrzése mellett önállóan vezeti és képviseli a költségvetési szervet. Ellátja az alapító okirat szerinti tevékenységeket, felel az intézmény által használt önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért és hasznosításáért, valamint a költségvetési szervben folyó szakmai munkáért.
2. Az intézmény munkavállalói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat.
3. Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása:
felelős az önállóan működő intézmény gazdálkodásáért,
tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági működésének valamennyi területét,
ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat.

Az állás betöltéséhez szükséges feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet, továbbá, hogy a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • cselekvőképesség,
 • óvodapedagógus végzettség,
 • pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
 • egészségügyi alkalmasság,
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

Illetmény és egyéb juttatások:
A Köznev. tv., valamint a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet alapján.

A pályázathoz csatolandó iratok:

 • motivációs levél,
 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) hiteles másolata(i),
 • szakmai gyakorlat igazolása,
 • foglalkozás-egészségügyi orvosi igazolás a pályázó egészségügyi alkalmasságáról,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezése és/vagy vezetői megbízása esetén a Kjt. 41. § (2) bekezdése és az Nkt. 67. § (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn vagy azt megszünteti,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezése és/vagy vezetői megbízása esetén vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a közgyűlésen a zárt ülésen történő tárgyalást kéri vagy sem.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 5.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, „Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda intézményvezetői pályázat” megjelöléssel Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) részére kell benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad:
Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Közjóléti Irodája: 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Telefon: 88/549-235.

A pályázat elbírálásának módja és határideje:
A pályázót a Köznev. tv. 83. § (4) bekezdésében nevesített közösségek és szervezetek véleményének beérkezését követően a Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság hallgatja meg, majd a képviselő-testület dönt a véleményezési határidő lejártától számított 30 napot követő első ülésén a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról.

Az álláshely a pályázat elbírálását követően, legkorábban 2018. május 1-től tölthető be.