2020. május 31. // Angéla névnap

Indokolás jogszabály tervezetéhez a jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX.törvény alapján

2020. március 31. 14:24

Jogszabály tervezetének címe:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének ..../2020. (....) önkormányzati rendelete önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2020. február 27-én döntött az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről, és elidegenítéséről szóló 23/2010. (VI.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) módosításáról.

Az elfogadott és kihirdetett rendelet: az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről, és elidegenítéséről szóló 23/2010. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 2020. április 1- jén lépne hatályba.

Az Ör. módosításának indoka volt:

a)  A költségelven bérbe adott, a piaci alapon bérbe adott, a szociális alapon bérbe adott lakások és a bérlőkijelölési joggal érintett lakások lakbérének emelése;

b)  A társasházi közös költség rendeletben meghatározott elemeinek a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény által kapott felhatalmazás alapján külön szolgáltatás díjként történő meghatározása.

Költségelven bérbe adott lakások esetében 20%-os bérlet díjemelésről, piaci alapon bérbe adott lakások esetében 32%-os bérlet díjemelésről, szociális helyzet alapján bérbe adott lakások és a bérlőkijelölési joggal érintett lakások esetében 10%-os bérleti díjemelésről döntött a Közgyűlés.

Döntés született arról, hogy a bérleti díjon felül a bérlő viselje a következő külön szolgáltatások költségeit is:
a) a központi berendezések üzemeltetési költségei, így különösen az elektromos

energia, üzemviteli vízhasználat; távfűtés esetén – amennyiben a lépcsőház

fűthető – annak költségei, felvonó üzemeltetési költségei,

b)  a háztartási hulladék gyűjtése és elszállítása,

c)  közös használatú helyiségek takarítása, szükség szerinti féreg- és rágcsáló irtása,

d)  a téli hóeltakarítással és síkosság mentesítéssel összefüggésben a társasházra

háruló feladatok ellátásának költségei,

e)  az önkormányzati bérlakásra eső biztosítási díj költsége, amennyiben a társasház

közgyűlésének döntése alapján a társasház valamennyi lakásra kiterjedő épületbiztosítást kötött.

2020. március 11-én hatályba lépett a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet

Ezt követően kerültek kihirdetésre azok a kormányrendeletek, amelyek humánjárvány következményeinek elhárítása érdekében a természetes személyek és vállalkozások terheinek könnyítését célozzák.

Az önkormányzat is elkötelezett abban a kérdésben, hogy sikerüljön a járvány időszakát a veszprémieknek a lehető legkevesebb veszteséggel átvészelniük.

A februárban elfogadott rendelet szerinti lakbéremelés április 1-jétől történő alkalmazása az önkormányzati bérlakásban élő veszprémi polgárok esetében differenciált mértékben, de minden esetben a lakhatási, megélhetési költségek növekedését jelenti, várhatóan a járvány tömegessé válásának időszakában!

Jelen helyzetben nem lehet felelősséggel prognosztizálni a járvány végét, ráadásul feltétlenül olyan gazdasági hatásokkal jár, és ezek a hatások még tovább szélesedhetnek, amely munkahelyek elvesztésével, vállalkozások megszűnésével járhatnak, legalábbis ideiglenesen.

Az Önkormányzatnak is érdeke, hogy az önkormányzati bérlakások bérlői esetében ne növekedjen a hátralékosok száma, továbbá feltétlenül kiállunk azért, hogy megőrizhessék lakhatásukat!

Fentiek indokolják annak az önkormányzati döntésnek a meghozatalát, hogy ne lépjen hatályba az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről, és elidegenítéséről szóló 23/2010. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet.

Veszprém, 2020. március 25.

Porga Gyula

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2020. (III.26.) önkormányzati rendelete önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének hatáskörében eljáró Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (II. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.törvény 9. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§  Nem lép hatályba Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről, és elidegenítéséről szóló 23/2010. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2020. (II.27.) önkormányzati rendelete.

2.§  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Veszprém, 2020. március 25.

Porga Gyula sk. dr. Dancs Judit sk. polgármester jegyző

Előzetes hatásvizsgálat a
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről szóló .../2020.(...) önkormányzati rendeletéhez

I.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17.§-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. A Kormány tagja rendeletében meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás

elmaradásának várható következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és

pénzügyi feltételeket.

II.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének jogszabály hatályba nem lépéséről szóló.../2020.(...) önkormányzati rendeletének tervezetében (a továbbiakban: tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat 17.§ (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

E körben a Jat szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.

a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

aa) A tervezet társadalmi hatásai: a tervezetben foglaltak növelik az önkormányzati bérlakásban élők lakhatási biztonságát, a járványveszély idején nem fog ugrásszerűen nőni a lakbérhátralékosok száma.

A tervezet gazdasági hatásai: A tervezetnek közvetlen gazdasági hatása nincs.

A tervezet költségvetési hatásai: A tervezetnek költségvetési hatása nincs.

ab)  A jogszabály környezeti és egészségi következményei:
A tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következménye nincs.

ac)  A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A járványveszély időszakában negatív társadalmi hatásokkal járhat, elsősorban egzisztenciálisan, de a társadalmi szolidaritás deficitjét illetően is, ha az önkormányzat ragaszkodna a már elfogadott lakbéremeléshez, ezért szükséges dönteni az önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről. A jogalkotás elmaradása esetén növekedne a nem fizető bérlők száma, és a növekvő lakbérhátralék nehezítené a bérlakások üzemeltetését.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A Tervezet elfogadása esetén többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

vehir.hu
2020. május 31. // Angéla névnap