2020. október 20.
//
Vendel névnap

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásra

2020. szeptember 22. 13:56

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint a Kjt-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján Veszprém Megyei Jogú Önkormányzata pályázatot hirdet a Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony:
A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az áthelyezés esetét kivéve 3 hónap próbaidő kikötésével. A közalkalmazott által betöltendő, kinevezés szerinti munkakör az iskolai végzettség és a személyes gondoskodás nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1997. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. Rész I. Alapellátások 2. pont A/alpontja alapján kerül meghatározásra.
Magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A vezetői megbízás időtartama: 2021. január 1-jétől 2025. december 31-ig.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra)

A munkavégzés helye: 8200 Veszprém, Cserhát ltp. 13.

Az intézmény tevékenységi köre:

 • A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 41-43. § alapján végzett személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapszolgáltatás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásának formáin belül a bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó feladatok [41. § (3) bekezdés a) pontja]. 
 • Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott, az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó feladatok (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás, az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás, védőnői ellátás, iskola-egészségügyi ellátás), valamint fogászati szakellátás.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok: 

 • Az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott feladatok ellátása. A fenntartó felügyelete és ellenőrzése mellett önállóan vezeti és képviseli a költségvetési szervet. Ellátja az alapító okirat szerinti tevékenységeket, felel az intézmény által használt önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért és hasznosításáért, valamint a költségvetési szervben folyó szakmai munkáért.
 • Az intézmény munkavállalói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat.
 • Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása:
 • felelős az önállóan működő intézmény gazdálkodásáért,
 • tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági működésének valamennyi területét,
 • ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat.

Az állás betöltéséhez szükséges feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. Rész I. Alapellátások 2. pont A) alpontjában előírt felsőfokú szakirányú szakképzettség,
 • legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • egészségügyi alkalmasság,
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • legalább 5 éves vezetői gyakorlat
 • a gyermekek napközbeni ellátása terén szerzett legalább 5 éves tapasztalat

Illetmény és egyéb juttatások:
A Kjt. valamint a Kjt-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet alapján.

A pályázathoz csatolandó iratok:

 • motivációs levél,
 • fényképes szakmai életrajz,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i),
 • szakmai gyakorlat igazolása,
 • foglalkozás-egészségügyi orvosi igazolás a pályázó egészségügyi alkalmasságáról,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
 • a pályázó nyilatkozata, arról, hogy kinevezése és/vagy vezetői megbízása esetén a Kjt. 41-44. §-a és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezés és/vagy vezetői megbízása esetén vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai programja Veszprém város honlapján megjelentetésre kerülhet-e vagy sem (a nyilatkozat letölthető a www.veszprem.hu honlap Közérdekű adatok/Intézményvezetői pályázatok menüből), 
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy az Önkormányzat Közgyűlésén a zárt ülésen történő tárgyalást kéri-e vagy sem. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 2.

A pályázat benyújtásának módja: 
A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, „Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény vezetői pályázat” megjelöléssel Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) részére kell benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad: 
Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Közjóléti Irodája: 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Telefon: 88/549-235.

A pályázat elbírálásának módja: 
A pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül bizottság hallgatja meg, majd a Közgyűlés dönt a pályázati határidő lejártát követő első ülésén a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról.

Az álláshely a pályázat elbírálását követően, legkorábban 2021. január 1-jétől tölthető be.
 

vehir.hu