2020. május 31. // Angéla névnap

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás

2019. augusztus 6. 15:33

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a Kjt. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet alapján Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony:

A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az áthelyezés esetét kivéve 3 hónap próbaidő kikötésével. A közalkalmazott által betöltendő, kinevezés szerinti munkakör az iskolai végzettség és a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján kerül meghatározásra. Magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 5 évre szól, 2019. december 01-től 2024. november 30-ig.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra).

A munkavégzés helye: 8200 Veszprém, Komakút tér 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok:

Az igazgató az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, felelős az intézmény szakszerű és törvényes működtetéséért. A könyvtári feladatok ellátása mellett magasabb vezetői megbízás keretében végzi az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálását, irányítását, ellenőrzését, az intézmény működésének biztosítását, az intézmény költségvetésének betartását, a munkáltatói jogok gyakorlását, valamint a fenntartó által hozott döntések végrehajtását.

Az állás betöltéséhez szükséges feltételek:

 • büntetlen előélet és, hogy a pályázó nem álljon könyvtárban végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • cselekvőképesség
 • a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás
 • iskolai végzettség:
 • szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség vagy
 • nem szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség és az Országos Képzési Jegyzék szerinti segédkönyvtáros szakképesítés
 • tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret (Ennek hiányában a 2020. január 01-jét megelőzően megbízott magasabb vezetőnek a megbízást követő két éven belül kell igazolnia tárgyalásszintű idegennyelv-ismeretét. Igazolás hiányában a megbízást vissza kell vonni.)
 • az iskolai végzettségnek, szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat,
 • vezetői gyakorlat
 • az iskolai végzettségnek, szakképzettségnek vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése,
 • egészségügyi alkalmasság
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

Illetmény és egyéb juttatások:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), valamint a Kjt. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet alapján.

A pályázathoz csatolandó iratok:

 • motivációs levél
 • fényképes szakmai önéletrajz
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i)
 • idegennyelv-ismeretet igazoló okirat(ok) másolata(i) (államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat másolata vagy a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás másolata)
 • szakmai gyakorlat igazolása
 • vezetői gyakorlat igazolása
 • tudományos tevékenység igazolására kutatási, publikációs vagy oktatási munkák bemutatása, projektben való részvétel igazolása
 • foglalkozás-egészségügyi orvosi igazolás a pályázó egészségügyi alkalmasságáról
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezése és/vagy vezetői megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezése és/vagy vezetői megbízása esetén a Kjt. 41-44. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn vagy azt megszünteti,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a közgyűlésen a zárt ülésen történő tárgyalást kéri vagy sem.
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai programja Veszprém város honlapján megjelentetésre kerülhet-e vagy sem (a nyilatkozat letölthető a www.veszprem.hu honlap Közérdekű adatok/Intézményvezetői pályázatok menüből)

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 30.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot 1 eredeti és 2 másolati példányban, zárt borítékban, „Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatói pályázat” megjelöléssel Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) részére, valamint elektronikusan (pdf-formátumban) a cperlaki@gov.veszprem.hu e-mail címre kell benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad: Perlakiné Scharf Claudia csoportvezető (8200 Veszprém, Óváros tér 9. 2. em. 211. iroda, telefon.: 88/549-194, e-mail: cperlaki@gov.veszprem.hu).

A pályázat elbírálásának módja:

A pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül bizottság hallgatja meg, majd a képviselő-testület a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve dönt a pályázati határidő lejártát követő első ülésén a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról. A vezetői megbízáshoz a miniszter egyetértése szükséges.

Az álláshely a pályázat elbírálását követően, legkorábban 2019. december 01-től tölthető be.

vehir.hu
2020. május 31. // Angéla névnap